Online{2022] Natural Resources Nghĩa Là Gì {Gratuit}

Natural Resources Nghĩa Là Gì. Minister of natural resources and environment tiếng anh nghĩa là bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường. Đây là cách dùng natural resources.

"Give sb the cold shoulder" nghĩa là gì?
"Give sb the cold shoulder" nghĩa là gì? from www.journeyinlife.net

Định nghĩa tài nguyên thiên nhiên trong tiếng anh là tài nguyên thiên nhiên. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế. Định nghĩa bằng tiếng anh:

"Give sb the cold shoulder" nghĩa là gì?

Source of capital (natural resources) for economic development là nguồn vốn (tài nguyên thiên nhiên) cho phát triển kinh tế. Đây là một thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022. Natural resources có nghĩa là gì? ( số nhiều) tài nguyên.

More articles :