Online{2022] Phong Bế Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Phong Bế Tiếng Anh Là Gì. Hội đồng quản trịshareholder : Khái quát hai từ này nghĩa là đây là.

Phó Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Quản Lý,
Phó Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Quản Lý, from bepgasvuson.vn

Phòng sản xuất tiếng anh là gì, các chức danh trong công ty bằng tiếng anh. Phong sát là “get blacklisted”. Phong bế (ít dùng) blockade, block.

Phó Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Quản Lý,

There is too much of the water element. (ít dùng) blockade., block, phong bế các cửa biển, to blockade all ports., phong bế bó nhánh, bundle branch block, phong bế răng dưới ( một kiểu gây tê dây thần kinh răng dưới ), inferior dental block, phong bế thần. Trong tiếng anh, operation manager gồm 2 phần: Phong thủy tiếng anh hiện nay gọi là feng shui.

More articles :